Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi, zaslaný Cechem malých nakladatelů.

  Praha, 29. 10. 2020

Vážený pane ministře,

stejně jako většina občanů – zaměstnanců i podnikatelů v různých odvětvích, jsme i my, zástupci Cechu malých nakladatelů, znepokojeni současnou situací v české společnosti, způsobenou virovou pandemií. Je nám jasné, že česká ekonomika se letos už podruhé dostává do komplikované situace a vláda i parlament se snaží pomoci těm nejpostiženějším. Nehodláme se uchýlit k laciné kritice politiků, ani ukazovat prstem a obviňovat kohokoliv ze zanedbání povinností. Nechceme na nikoho za vzniklou situaci svalovat vinu. Chceme Vás jen požádat, vážený pane ministře, abyste při sanaci škod myslel i na nás, malé nakladatele.

Po uzavření knihkupectví se dostáváme do obdobné situace, ve které jsme se octli na jaře letošního roku. S tím rozdílem, že nyní je vážně ohrožen prodej našich knih určených pro předvánoční trh, díky němuž je většina z nás schopna přežít. Naše tržby přes e-shopy jsou minimální a nemožnost přímého prodeje znatelně pociťujeme. Obáváme se, že pokles tržeb bude stejně alarmující jako při první covidové vlně, což považujeme za devastující pro celý okruh nakladatelů, již produkují takzvaně nekomerční a malonákladovou literaturu. Pomalu se tak vytratí určitý segment kultury, který ji činí pestřejší a snaží se být vyvažujícím protipólem projektů orientovaných převážně na zisk.

Malí nakladatelé mají ztíženou existenci už ze samé podstaty své činnosti. Zatímco na jaře nám ministerstvo kultury výrazně pomohlo prostřednictvím rozšíření grantů, nyní na nás a vůbec na knižní trh v podpůrných programech nevzpomnělo. I když se na obohacování kultury podílíme obdobnou měrou jako výkonní umělci, kteří mají na finanční podporu nárok, my nakladatelé se do stanovených kritérií nevejdeme a nemůžeme je splnit.

Proto Vás žádáme, pane ministře, abyste při záchraně rozmanitosti české kultury mysleli na ministerstvu kultury i na knižní trh a na nás nakladatele a pomohli nám udržet náš provoz například jednorázovou dotací i opětovným rozšířením grantové politiky, obdobně, jako jste to udělali při posledním dotačním řízení. K další podpoře, již by si knižní oblast jistě zasloužila, jistě pomůže i část evropské dotace určené pro kulturu, kterou bude ministerstvo kultury administrovat v rámci „Národního plánu obnovy“.

Vážený pane ministře, držíme Vám při hájení zájmů všech českých, moravských a slezských kulturních subjektů palce a doufáme, že naši prosbu vyslyšíte. Jsme rovněž připraveni na konzultaci s Vámi, jakmile to situace dovolí.

S pozdravem                                                                         

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková

Jiří Fiedor

Daniel Podhradský


Cech malých nakladatelů

Podlesí 12

378 81 pošta Slavonice

 

Podpora Cechu malých nakladatelů iniciativě profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby.

Praha, 24. 11. 2020

Cech malých nakladatelů vyjadřuje solidaritu s iniciativou profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby na zachování celé alokace záchranného balíčku pro kulturu v oblasti nezávislého umění převodem části prostředků na rok 2021 s ohledem na stávající vývoj situace, kdy:

Usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyčleňuje v předkládací zprávě na samostatné výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity částku 440 mil. Kč, a to na základě popisu zásadních problémů nezávislého umění z hlediska předběžné predikce, (která se zakládá primárně z nedosažení výnosů z vlastní činnosti, tedy rozdílem mezi celkovými uskutečněnými výdaji a dosaženými příjmy). Zároveň bere v potaz vratky, které lze předpokládat primárně u projektů, které nemohly být zcela objektivně realizovány.

MK ČR vypsalo 1. a 2. vlnu záchranného balíčku, obě však umožnily čerpání alokovaných prostředků pouze vybrané skupině subjektů, provozujících celoroční činnosti. Z toho důvodu nebyly prostředky dané alokace přístupny všem žadatelům v programu Kulturní aktivity a nemohla být naplněna absorpční kapacita nezávislého sektoru.

Neuvěřitelná životaschopnost, odolnost, divácký zájem a k tomu stoupající mezinárodní uznání nezávislé scény ČR je dokladem relevantnosti podpory, kterou vláda pro tento sektor schválila. Nyní je zjevné, že problémy pandemie ovlivní šance na existenci, přežití, natož na rozvoj progresivního nezávislého umění i v roce 2021, a to zcela zásadně. Z toho důvodu považujeme za zásadní, aby případné nevyčerpané prostředky alokované na nezávislé umění, optimálně spolu s vratkami z roku 2020, byly využity k posílení programu Kulturní aktivity v roce 2021.

Shora zmíněná kulturní odvětví byla poškozena a některé subjekty jsou dokonce existenčně ohroženy, jelikož jejich činnost byla omezena či znemožněna v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie. Do obdobné situace jsme se po uzavření knihkupectví dostali i my, malí nakladatelé. Umělci nemohou veřejně vystupovat, my nemůžeme prodávat knihy, což je pro celou oblast kultury devastující. Proto podporujeme veškeré snahy, které směřují k záchraně a zachování všech uměleckých projevů, a věříme v pomoc a dobré úmysly Ministerstva kultury i Vlády České republiky.

 

S veškerou úctou

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková
Jiří Fiedor
Daniel Podhradský

Plné znění dopisu ministru kultury zde